English
 

Kvalitet PV -> Hemijske karakteristike -> Mikrokomponente -> NO2 - NitritiOpšte karakteristike

Nitriti se prirodno pojavljuju kao deo azotnog ciklusa. Nitritni jon je vrlo nepostojan i u aeracionoj zoni pod uticajem kiseonika oksidiše do nitrata, a uz pomoć bakterija Nitrobacter. Koriste se u industriji kao aditivi hrani, posebno u mesu i siru. Koriste se kao đubrivo i oksidacioni agens u hemijskoj industriji.


Poreklo u vodi

Nitrit-jon rasprostranjen je u podzemnim vodama, najčešće u neznatnim količinama. Povišeni sadržaj ovog jona može se javiti pri procesu amoniojačnih jedinjenja i organskih materija, a i pri redukciji nitrata u nitrite. Oksidacija amonijačnih jedinjenja često je izazvana delatnošću nitrifikujućih bakterija. Nitriti nisu nađeni u značajnoj količini u površinskim vodama zbog oksidacije do nitrata. Kada se nitriti nađu u vodi u značajnoj količini, to je znak zagađenja otpadnim vodama i bakterijama i neadekvatne dezinfekcije.Mogu se naći u otpadnim vodama i ocednim vodama deponija, poljoprivrednih površina i atmosferske kanalizacije gradova.


Medicinski aspekti

Delimična redukcija nitrata do nitrita kod Ijudi dešava se u pljuvački za sve uzraste i u gastrointestinalnom traktu kod odojčadi u toku prva tri meseca života. Usled toga, bebe do 3 meseca starosti su više osetljive jer transformišu 100% ingestiranih nitrata u nitrite, dok se samo 10% transformiše kod odraslih i dece. Redukcije nitrata u nitrite stomačnim bakterijama je veća kod beba, zbog niske stomačne kiselosti.
 
- Pozitivna dejstva 

Nepoznato.

- Negativno dejstvo 

Toksičnost nitrita se manifestuje vazodilatornim/kardiovaskularnim efektima pri visokim dozama i methemoglobinemijom, tzv. "sindromom plave dece", pri nižim dozama. Nitriti u krvi oksiduju hemoglobin u methemoglobin koji nije prenosilac kiseonika do tkiva, što se manifestuje cijanozom, a u većim koncentracijama i asfiksijom (prestanak disanja).


Maksimalno dozvoljene koncentracije

Prema smernicama EU granična vrednost za nitrite 0,1 mg/l, uz napomenu da se granica za nitrite može povećati na 0,5 mg/l kada se obavlja hlorisanje i za uslove kada je zbir [NO3-]/50 + [NO2-]/3 manji ili jednak sa 1 (Directive 98/83/EC). Granična vrednost za nitrite iznosi 0,03 mg/l (Sl. list SRJ 42/98). 


Design by