English
 

Kvalitet PV -> Hemijske karakteristike -> Mikrokomponente -> Ni - NiklOpšte karakteristike

Nikal je srebrnasto-beli metal sa žućkastom nijansom i pripada VIIIb grupi periodnog sistema. Nikal se često sreće zajedno sa kobalt. Nikal se veoma mnogo koristi za zaštitu metala od korozije, jer je veoma otporan na oksidaciju, kao i u proizvodnji nerđajućih čelika i legura. Takode se koristi u keramici, specijalnim baterijama, elektronici i svemirskom programu. Ne nalazi se uobičajeno u prirodi u elementamom stanju, već u obliku sulfida, arsenida, antimonida, oksida i silikata. Soli nikla su vodorastvorne, kao i većina njegovih jedinjenja.


Poreklo u vodi

U malim koncentracijama prisutan je u podzemnim ipovršinskim vodama, dok se veće koncentracije nalaze u morskim vodama. U specifičnim slučajevima zbog oslobađanja iz prirodnih ili industrijskih depozita u tlo, koncentracija u vodi može biti i veća.


Medicinski aspekti

Nikal ima nisku toksičnost u poređenju sa cinkom, manganom i hromom i ne akumulira se u tkivima.

- Pozitivna dejstva 

Nepoznata

- Negativna dejstva

Zaključeno je da su inhalirana jedinjenja nikla kancerogena za ljude a metalni nikal je moguće kancerogen. Ipak nedostaju dokazi o kancerogenom riziku kod oralnog unosa. Potencijalni efekti nikla na zdravlje su oštećenje srca i jetre.


Maksimalno dozvoljene koncentracije

Prema preporuci EU (Directive 98/83/EC) i po našem Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl. list SRJ, 42/98) granicna vrednost za nikal je 0,02 mg/l. 


Design by