English
 

Kvalitet PV -> Hemijske karakteristike -> Mikrokomponente -> Mo - MolibdenOpšte karakteristike

Molibden se ne javlja u prorodi u elementarnom stanju već u obliku molibdenita i malo značajnih komercijalnih ruda kao što je vulfenit ili kao sporedni proizvod rudarenja bakra i volframa. Koristi se u nuklearnoj energiji, u vojne svrhe, u električnim proizvodima, industriji nafte, stakla. keramike. pigmenata, za proizvodnju specijalnih čelika, volframa i dr. Molibdenova jedinjenja se koriste kao dodaci mazivima i u poljoprivredi kao prevencija deficita molibdena kod useva.


Poreklo u vodi

Često se sreće u vodama zbog njegove dobre rastvorljivosti i to naročito ona koja daju kompleksni anjon sa kiseonikom, kako u neutralnoj tako i u kiseloj sredini. Određenim istraživanjima utvrđena je obrnuta zavisnosta sadržaja Mo sa sadržajem hidrokarbonata kalcijuma u vodama. Najveća koncentracija milobdena prisutna je u sedimentnim stenama, naročito u glinama, glinovitim škriljcima i suglinama, dok ga vrlo malo ima u peščarima i peskovitim stenama. Povišen sadržaj molibdena u okviru magmatskih stena zabeležena je u kiselim i baznim stenama. 


Medicinski aspekti

Molibden je esencijalni oligoelemenat. Nema bioakmulacije u tkivima ljudi i životinja. Apsorbuje se gastrointestinalnim traktom i koncentriše se u jetri, bubrezima i kostima. Glavna eliminacija je urinarnim traktom. 

- Pozitivna dejstva 

Pomaže u metabolizmu ugljenih hidrata i masti. Vitalan je deo enzima koji je odgovoran za iskorišćavanje gvožđa. Pomaže u prevenciji anemije. Poboljšava opšte dobro stanje organizma.

- Negativna dejstva 

Ciljni organi su jetra, bubrezi i ponekad nadbubrežne žlezde i slezina pod uticajem akutne toksičnosti. 


Maksimalno dozvoljene koncentracije

Prema našem Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl. list SRJ, 42/98) granična vrednost za molibden je 0,070 mg/l.

 


Design by