English
 

Kvalitet PV -> Hemijske karakteristike -> Mikrokomponente -> Mn - ManganOpšte karakteristike

Mangan je tvrd metal srebrnasto-sive boje koji pripada VIIb grupi periodnog sistema. Mangan je jedan od najčešćih metala u zemljinoj kori i najčešće se nalazi zajedno sa gvožđem. Najčešći minerali mangana su oksidi, silikati i karbonati. Veoma je važan sastojak legura i široko se koristi u hemijskoj industriji. Uglavnom se koristi u proizvodnji gvožđa i legiranih čelika i kao oksidant kod čišćenja, beljenja i dezinfekcije kao KMnO4 i kao sastojak raznih proizvoda. U skorije vreme se koristi u organskim jedinjenjima za povećanje oktanskog broja benzina. Manganski zeleni pesak se ponegde koristi za tretman vode.


Poreklo u vodi

Pojavljuje se prirodno u mnogim površinskim vodama, kao i u izvorima podzemne vode, naročito u anaerobnim ili nisko oksidacionim uslovima i to je najvažniji izvor za pijaću vodu. Koncentracija mangana u vodi je manja nego gvožđa. Prosečna očekivana vrednost je oko 0,06 mg/l. Kada se nađu koncentracije iznad 1 mg/l, onda su minerali mangana došli u kontakt sa vodom pod redukujućim uslovima ili je bila prisutna bakterijska aktivnost.


Medicinski aspekti

Ima ga u svim ćelijama u organizmu, a najviše u organima čije su ćelije bogate mitohondrijima (jetra, pankreas, bubreg). Mangan je esencijalni element za ljude i životinje. Ima važnu uiogu u metabolizmu kalcijuma i fosfora, kao i održavanju reproduktivnih funkcija organizma.

- Pozitivna dejstva

Ima ulogu koenzima i aktivira mnoge enzime. Pomaže sintezu hemoglobina. Značajan je za stvaranje tiroksina, hormona tireoidne žlezde. Pomaže proizvodnju ugljenih hidrata i masti. Važan je za metabolizam kalcijuma i fosfora (rastenje). Pomaže u prevenciji osteoporoze. Poboljšava pamćenje. Smanjuje nervnu razdražljivost.

- Negativno dejstvo

Mangan izaziva neurološke efekte pri inhalaciji, naročito kod pojedinih profesija. Visoka koncentracija manganove prašine ili para i dugotrajno inhaliranje su neophodni da prouzrokuju hronično trovanje manganom (efekat sličan Parkinsonovoj bolesti) (De Zuane, 1997). Postoji epidemiološka studija u kojoj se razmatraju neurološki efekti dugotrajnog izlaganja velikim koncentracijama mangana u pijaćoj vodi (oštećenje respiratornog i centralnog nervnog sistema, kao i promene na koži). Međutim, ima mnogo značajnih. potencijalno zbunjujućih faktora u toj studiji. a mnoge druge studije nisu uspele da uoče štetne efekte izlaganja preko pijaće vode


Maksimalno dozvoljene koncentracije

Po preporuci EU granična vrednost za mangan iznosi 50
mg/l (Directive
98/83/EC). Izuzeci za kratkotrajno prekoračenje nisu predviđeni. Ista granična vrednost j.e propisana našim Pravilnikom za pijaću vodu (Sl.list SRJ 42/98). 


Design by