English
 

Kvalitet PV -> Hemijske karakteristike -> Mikrokomponente -> Cd - KadmijumOpšte karakteristike

Kadmijum se nalazi u okviru IIb grupe periodnog sistema i pripada grupi prelaznih metala srebrnasto-bele boje. U prirodi se javlja u rudama cinka, bakra i olova. U elementamom obliku kadmijum nije rastvoran u vodi, dok su hloridi, nitrati i sulfati rastvomi. Na visokoj pH vrednosti će se istaložiti, jer su karbonat i hidroksid nerastvorni. Slično cinku, koristi se u elektroindustriji, u mnogim vrstarna sredstava za pranje, baterijama, televizorima i kao žuti pigment. Takođe se koristi u keramici, fotografiji, insekticidima, u industriji plastike i čelika i kao legura sa bakrom, olovom, srebrom, aluminijumom i niklom.

Poreklo u vodi

Pošto se nalazi u niskoj koncentraciji u stenama, uglju i nafti češće se prirodno nalazi u podzemnoj vodi nego u površinskoj. Meka voda niske pH vrednosti može da sadrži više vrednosti koncentracije kadmijuma.

Medicinski aspekti

Apsorpcija kadmijuma zavisi od rastvorljivosti njegovih jedinjenja.

- Pozitivna dejstva 

Nepoznata pozitivna dejstva.

- Negativno dejstvo

Kod ljudi se javlja muka i povraćanje pri većim koncentracijama. Kadmijum se primarno akumulira u bubrezima i ima dugo biološko vreme poluraspada od 10-35 godina (bubrežna disfunkcija, hipertenzija i anemija).

Maksimalno dozvoljene koncentracije

Prema preporuci EU (Directive 98/83/EC) i po našem Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl. list SRJ, 42/98) granična vrednost za kadmijum je 5. odnosno 3 mg/l, respektivno.


 


Design by