English
 

Kvalitet PV -> Hemijske karakteristike -> Mikrokomponente -> Cr - HromOpšte karakteristike

Hrom je sjajni metal sivo-bele boje koji pripada VIb grupi periodnog sistema. Hrom je široko rasprostranjen u zemljinoj kori. Koristi se za hromiranje, u legurama čelika, u legurama sa niklom, bakrom, manganom i drugim metalima, kao korozioni inhibitor u tekstilnoj, fotografskoj i industriji stakla. Hromiranje, metalurgija hroma i hemijski procesi mogu da kontaminiraju atmosferu hromom, uz sagorevanje fosilnih goriva, spaljivanje čvrstog otpada i emisijom cementara. Industrijsko zagađenje može da potiče i iz drugih industrija boja, eksploziva, keramike, papira, kože. Najvažnija jedinjenja su hromati kalijuma i natrijuma, dihromati, kalijum i amonijum hromna stipsa i olovo-hromat. Trovalentni hrom je uglavnom stabilan, izuzev u hlorisanoj vodi, dok se šestovalentni brzo redukuje organskim materijama. Hloridi, nitrati i sulfati (trovalentne soli) su rastvorni u vodi, hidroksidi i karbonati su potpuno nerastvomi, a natrijum, kalijum i amonijum-hromati (šestovalentne soli) su rastvorne u odnosu na dihromate koji su potpuno nerastvorni (De Znane, 1997).


Poreklo u vodi

Hrom se prirodno nalazi u vodi za piće, jer ga ima u zemljinoj kori 10-200 ppm. 


Medicinski aspekti

Deluje sa insulinom u metabolizmu šećera. Pomaže proteinima da stignu tamo gde su potrebni. Kako postajete stariji, zadržavate sve manje hroma u organizmu.

- Pozitivna dejstva
 
Potpomaže rast. Delotvoran je pri prevenciji i snižavanju visokog krvnog pritiska. Deluje „odbijajuće" na dijabetes. Pomaže u prevenciji žudnje za šećerom i iznenadnog opadanje nivoa energije. Trovalentni hrom je esencijalan pri unosu od 0,2 mg dnevno.

- Negativno dejstvo

Eksperimentalna istraživanja na životinjama su pokazala da je hrom (VI) kancerogen, ukoliko se u organizam unosi inhalacijom. U epidemiološkoj studiji, nađena je veza između inhalacije Cr(VI) i raka pluća. Jedinjenje Cr(VI) su aktivna u širokom rangu in vitro i in vivo genotoksičnih testova, dok Cr(III) nisu. Šestovalentni hrom ima štetan uticaj na jetru, bubrege i respiratorne organe uz krvarenje, dermatitis i rane kože pri hroničnoj i subhroničnoj izloženosti.


Maksimalno dozvoljene koncetracije

Prema preporuci EU (Directive 98/83/EC) i po našem Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl. list SRJ, 42/98) granična vrednost za ukupan hrom je 0,05 mg/1.
 


Design by