English
 

Kvalitet PV -> Hemijske karakteristike -> Mikrokomponente -> CN - CijanidiOpšte karakteristike

U vodi, cijanidi se nalaze kao cijanovodonična kiselina u obliku cijanidnog anjona jednostavnih cijanida, kao metalocijanidi ili kao organski molekuli. Cijanidi se koriste u proizvodnji plastike, čelika, galvanizaciji i metalurškoj industriji, kao i u sintetskim vlaknima i jedinjenjima.Poreklo u vodi

Cijanidi se retko
nalaze u sirovoj vodi. Njihova pojava ukazuje na mogući
izvor zagađenja koji se mora pronaći. Toksičnost zavisi od pH i štetni efekti
cijanida na pH=6 mogu postati bezopasni
.


Medicinski aspekti

Pozitivna dejstva

Nepozanata

Negativno dejstvo

Pozn
ata je visoka otrovnost cijanida. Akutna toksičnost je visoka. Pluća,
gastrointestinalni trakt i koža apsorbuju cijanide. Kod duže izloženosti cijanidima
opaženi su negativni efekti na nervni sistem i tiroidnu žlezdu.Maksimalno dozvoljene koncentracije

Prema preporuci EU (Directive 98/83/EC) i po našem Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl. list SRJ, 42/98) granična vrednost za cijanide je 0,050
mg/1.


 


Design by