English
 

Kvalitet PV -> Hemijske karakteristike -> Mikrokomponente -> Br - BromOpšte karakteristike

Brom pripada VIIa grupi periodnog sistema i po svojim karakteristikama ubraja se u tečne nemetale. Brom se koristi za prizvodnju boja, lekova, jedinjenja za čišćenje vode (bazeni za plivanje) i benzina (aditivi protiv lupanja motora).Poreklo u vodi

Sadržaj broma u podzemnim vodama raste sa povišenjem vrednosti mineralizacije i to u vodama hloridne klase natrijumske, natrijumsko-kalcijumske i kalcijumsko-natrijumske grupe kod kojih u gasnom sastavu preovlađuju metan i azot.Medicinski aspekti

Halogeni elementi, među kojima je i brom su antiseptici i dezinficijenti.


Pozitivna dejstva

Naučno je dokazano pozitivno dejstvo broma na nervni sistem.


Negativno dejstvo

Ima i previše dokaza o
kancerogenosti
bromata kod eksperimentalnih. Bromati su mutageni i in vitro i in vivoMaksimalno dozvoljene koncetracije

Prema
preporuci EU (Directive 98/83/EC) i po našem Pravilniku o
higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl. list SRJ, 42/98) granična vrednost za bromate je 10 mg/1.


 


Design by