English
 

Kvalitet PV -> Hemijske karakteristike -> Mikrokomponente -> Ba - BarijumOpšte karakteristike

Barijum pripada IIa grupi periodnog sistema i spada u grupu zemno-alkalnih metala. Poznata jedinjenja su barit (barijum-sulfat) i viterit (barijum-karbonat), koji su vodonerastvorni. Upotrebljava se u industriji boja, papira. keramike, stakla, specijalnog cementa, rentgenske dijagnostike, naftnih bušotina, fluida, gume, linoleuma i otrova protiv pacova. Ipak, barijum dospeva u vodu prvenstveno iz prirodnih izvora.


Poreklo u vodi

Nalazi se u krečnjačkim stenama i pesčarama i povremeno u zemljištu. Prisutan je u tragovima u magnetskim i sedimentnim stenama. Može da dospeva na površinu rudarenjem (nafta, ugalj), a u vazduh spaljivanjem (avijacija, dizel) ili u toku procesa proizvodnje.Sadržaj barijuma u vodama javlja se u mikrogramima. Visoki sadržaji ovog elementa sreće se u dubokim Cl-Na vodama sa visokom mineralizacijom.  


Medicinski aspekti

Barijum je pogodan za korišćene ukoliko se nalazi u vodonerastvornim solima. 

Pozitivna dejstva


Zbog svojstva da se u organizmu ne apsorbuje i ne metaboliše BaSO4 praktično je neotrovan.
Slabo propušta rendgenske zrake, pa je dokazano dobro kontrastno sredstvo za vizualizaciju svih segmenata digestivnog trakta, od jednjaka do rektuma. U obliku fino suspendovanih čestica, u tankom sloju, pokriva sluznicu jednjaka, želuca i creva i daje plastičnu i oštru rendgensku sliku. 

Negativna dejstva

Barijum je otrovan ukoliko se nalazi u vodorastvornim solima. Akutna izloženost barijumu dovodi do gastrointestinalnih, neuromišičnih i
kardioloških efekata kod životinja i ljudi. Visoka izloženost životinja barijumu je povezana sa hipertenzijom i kardiotoksičnošću. Na laboratorijskim životinjama se pokazao kao izazivač nefropatije, a kod ljudi pokazao se kao mogući izazivač hipertenzije


Maksimalno dozvoljene koncentracije

Po smernicama EU za pijaću vodu barijum se ne prati kao parametar (Dircetive 98/83/EC). Prema našem pravilniku za pijaću vodu (Sl. list SRJ 42/98) granična vrednost iznosi 0.7 mg/l.


 


Design by