English
 

Kvalitet PV -> Hemijske karakteristike -> Mikrokomponente -> Cu - BakarOpšte karakteristike

Spada u grupu prelaznih metala i pripada Ib grupi periodnog sistema. Bakar je veoma rasprostranjen u zemljinoj kori u obliku sulfida, oksida. karbonata i ređe kao metal. Koristi se za cevi, slavine. fitinge, za izradu legura (bronza), prevlaka, kućno posuđe, elektro industriju, novac i dr. Najvažnija jedinjenja su oksidi i sulfati. Industrijski izvori zagadenja voda su topljenje i rafinacija ruda bakra, sagorevanje uglja u industriji, galvanizacija, štavljenje, bakrorez, fotografija, insekticidi, fungicidi i industrija gvožđa i čelika.


Poreklo u vodi

Količina bakra u vodama zavisi od pH vrednosti sredine. On je vrlo nepostojan i taloži se u rastvoru pri pH od 5.3. Zato se bakar u neutralnim ili vodama veoma bliskim neutralnim  nalazi u vrlo malim količinama (1-100 mg/l). Povišeni sadržaj bakra je u vodama koje se nalaze u neposrednoj blizini bakronosnih lečišta. U kiselim rudničkim vodama sadržaj bakra može da iznese desetak do stotinu mg/l.Poreklo bakra uglavnom se vezuje za rudna tela. Najveće količine bakra u vodama su u zoni magmatskih i eruptivnih stena. Od sedimentnih stena najčešće se sreće u površinskim suglinama, a nešto manje u morskim suglinama i karbonatnim stenama, a još manje u peskovitim stenama.  


Medicinski aspekti

Jedan je od najznačajnijih katalizatora u organizmu. Bakar je esencijalan element za ljude pošto je potreban za mnoge enzimatske reakcije. 

Pozitivna dejstva

Učestvuje u formiranju kostiju. Prisustvo bakra je neophodno za sintezu hemoglobina (pomaže ugradnju Fe u hemoglobin, a sam se ne ugrađuje).
Ima ulogu u rastenju, stvaranju pigmenta i keratina u kosi. 

Negativna dejstva

Doze do 100 mg uzete oralno izazivaju
simptome gastroenteritisa sa mučninom.


Maksimalno dozvoljene koncentracije

Prema preporuci EU (Directive 98/83/EC) i po našem Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl. list SRJ, 42/98) granična vrednost za bakar je 2 mg/l. 


 


Design by