English
 

Kvalitet PV -> Hemijske karakteristike -> Mikrokomponente -> Al - AluminijumOpšte karakteristike

Aluminijum pripada IIIa grupi periodnog sistema i spada u grupu amfoternih elemenata. Aluminijum se nalazi u zemljinoj kori u količini od 8,1% (na trećem mestu po nalaženju). Nalazi se u prirodi kao alumosilikat, kao što su glina, kaolin i feldspat. Boksit je glavni izvor za industrijsku proizvodnju. Koristi se u građevinskoj industriji, avioindustriji, aiatima, elektroprovodnicima, eksplozivima, pigmentima, bojama i u procesu koagulacije (aluminljum-sulfat, polialuminijum-hlorid) u tretmanu vode.


Poreklo u vodi

Sadržaj  aluminijuma u podzemnim vodama je vrlo nizak, bez obzira na njegovu veliku rasprostranjenost u prirodi. Nizak sadržaj ovog elementa uzrokovan je njegovom niskom migracionom sposobnosti.


Medicinski aspekti

Bilo je mnogo debata u kojima je razmatrano da li aluminijum prouzrokuje Alchajmerovu bolest. 1997. Svetska zdravstvena organizacija je saopštila da nemaju dovoljno dokaza koji ukazuju da aluminijum nepovoljno utiče na zdravlje ljudi  ukoliko mu nisu direktno izloženi tokom svojih poslova.

Pozitivna dejstva

Neophodan je za normalno ćelijsko disanje.
Aktivira vitamine B-kompleksa.
 

Negativno dejstvo

Velike oralne doze aluminijuma, ipak,
mogu dovesti do iritacije gastrointestinalnog trakta. Visoke koncentracije aluminijuma su načene u određenim regionima mozga bolesnika koji su umrli od Alchajmerove bolesti.Maksimalno dozvoljene koncentracije

Prema preporuci EU (Direcfive 98/83/EC) i po našem Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piše (Sl. list SRJ, 42/98) granična vrednost za aluminijum je 0,2 mg/1.


 


Design by