English
 

Kvalitet PV -> Hemijske karakteristike -> Mikrokomponente -> NH3 - AmonijakOpšte karakteristike

Pod terminom amonijak se podrazumeva i nejonizovani (NH3) i jonizovani (NH4 ) oblik. Prirodan nivo u podzemnim i površinskim vodama je ispod 0.2 mg/l. Anaerobne podzemne vode mogu da sadže do 3 mg/1. Intezivno gajenje životinja na farmama može da da znatno viši nivo amonijaka u površinskim vodama. Amonijak u vodi je indikator moguće bakterijske aktivnosti, kanalizacionog i životinjskog otpada.


Poreklo u vodi

Amonijum jon u podzemnim vodama može biti prisutan kao rezultat hemijskih i bioloških procesa. Biološki procesi se dešavaju u prisustvu denitrifikujućih bakterija u anaerobnim uslovima. Povećane koncentracije ovog jona izrazite su u podzemnim vodama dubokih arteskih bunara, u oblastima pojavljivanja nafte i gasa. Amonijum joni mogu biti i neorganskog porekla.  


Medicinski aspekti

Amonijak u vodi za piće nije odmah značajan za zdravlje i zato nije propisana preporučena vrednost. 

Pozitivna dejstva

Amonijak je glavna komponenta metabolizma sisara. Toksikološki efekti su primećeni samo pri izlaganjima koncentracijama preko 200 mg/kg telesne mase. 

Negativna dejstva

Stvara probleme ukusa i mirisa voda, što onemogućuje njenu upotrebu.  


Maksimalno dozvoljene koncentracije

Po preporukama EU granična vrednost za amonijum-jon iznosi 0,5 mg/l NH4 (Directive 98/83/EC). Izuzetak za geogeno prekoračenje nije predviđen. U našem Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće propisana je granična vrednost od 0,1 mg/1, a za vodovode do 5000 ES od 1 mg/1 (Sl. list SRJ 42/98).


 


Design by