English
 

Kvalitet PV -> Hemijske karakteristike -> Makrokomponente -> Cl - HloridiOpšte karakteristike 

Hloridi potiču iz prirodnih izvora, mulja, industrijskih efluentata i urbanih otpadnih voda. Njihova koncentracija na višem nivou nego koncentracija u obližnjim vodama ukazuje na zagađenje (obično se očekuju koncentracije ispod 10mg/l). Obično se javljaju više koncentracije u površinskim vodama zbog tretmana puteva u zimskom periodu.


Poreklo u vodi
 

Hloridi su široko rasprostranjeni u podzemnim vodama, posebno u dubljim vodonosnim horizonitma, gde je vezan za morske vode. Glavni izvor u podzemnim vodama su dobro rastvorljivi hloridi koji u Zemlji i nisu monogo zastupljeni. Ovaj anjon se vezuje za metamorfne i magmatske stene, ali i pojedine sedimentne stene. Određene količine ovog jona mogu biti i vulkanskog porekla, a često nastaju i kao produkt živog sveta.Medicinski aspekti
 

Ima važnu ulogu u održavanju acido-bazne ravnoteže. Sa natrijumom učestvuje u kontroli osmotskog pritiska. Ulazi u sastav sekreta gastrointestinalnog trakta (hlorovodonična kiselina u želudcu). 

Pozitivna dejstva

Reguliše alkalno-kiselinsku ravnotežu u krvi. Deluje sa natrijumom i kalijumom u vidu jedinjenja. Pomaže u čišćenju otpadnih materija iz organizma tako što olakšava flinkcionisanje jetre. Dnevne potrebe za hlorom u svakodnevnoj ishrani nisu određene, ali ako unosite prosečne količine soli, dobijate ga dovoljno. Podstiče varenje. Pomaže da ostanete gipki. 

Negativno dejstvo

Prevelik unos hlorida može dovesti do određenih disfunkcija u organizmu.
 


Maksimalno dozvoljene koncentracije
 

Prema Direktivi EU za vodu za ljudsku upotrebu hloridi nisu definisani (Directive 98/83/EC), a prema našem Pravilniku postavljena je granica od 200 mg/1 (Sl. list SRJ, 42/98). Granica podnošljivog ukusa u vodi za piće iznosi 250 mg/l. 

Direktivom Evorpske ekonomske zajednice 80/777/EEC, propisano je da u slučaju ako u flaširanim Prirodnim Mineralnim Vodama koncetracija hlorida prelazi 200 mg/l, onda se ta voda na etiketi deklariše kao hloridna. Ovaj kriterijum je usvojen i u domaćem pravilniku (Sl list SCG 53/05). Dodatna ograničenja u sadržaju hlorida u flaširanim vodama nisu posebno naznačena.


 


Design by