English
 

Kvalitet PV -> Hemijske karakteristike -> Makrokomponente -> HCO3 - HidrokarbonatiOpšte karakteristike 

Hidrokarbonatni jon predstavlja složeni anjon koji se često sreće u prirodi.


Poreklo u vodi
 

Prvenstveno su rasprostranjeni u malomineralizovanim podzemnim vodama, gde se javljaju kao produkti raspadanja karbonatnih stena (krečnjaci i dolomiti), laporaca, peščara, breča, konglomerata i sličnih stena sa karbonatnim vezivom, u prisustvu ugljene kiseline. Ima ih i u mineralnim vodama, ali često mogu biti zamenjani drugim prostim ili složenim jonom u zavisnosti od sredine u kojoj se formira podzemna voda. Hidrokarbonatni joni mogu nastati i tokom magmatskih procesa, ali lokalno. Sadržaj ovog anjona limitiran je sadržajem makrokomponenti katjona iz prve dve grupe periodnog sistema (Na, Ca i Mg).


Medicinski aspekti
 

- Pozitivna dejstva:


Hidrokarbonati ili bikarbonati pomažu očuvanju kisele ravnoteže u stomaku i crevima, tj pomažu varenju. Hidrokarbonati takoć pomaž i u stanju mamurluka. 

- Negativna dejstva:

Nepoznata
 


Maksimalno dozvoljene koncentracije
 

Kako hidrokarbonati u vodi ne prouzrokuju nežljena dejstva po zdravlje čoveka, nijednim pravilnikom koncentracija hidrokarbonata nije limitirana.  

Direktivom tadašnje Evorpske ekonomske zajednice 80/777/EEC, propisano je da u slučaju ako u flaširanim Prirodnim Mineralnim Vodama koncetracija hidrokarbonata prelazi 600 mg/l, onda se ta voda na etiketi deklariše kao hidrokarbonatna. Ovaj kriterijum je usvojen i u domaćem pravilniku (Sl list SCG 53/05). Dodatna ograničenja u sadržaju hidrokarbonata u flaširanim vodama nisu posebno naznačena. 


 


Design by