English
 

Kvalitet PV -> Hemijske karakteristike -> Makrokomponente -> Mg - MagnezijumOpšte karakteristike

Magnezijum kao i kalcijum pripada IIa grupi u periodnom sistemi i svrstan je u grupu zemnoalkalnih metala. Po koncetraciji u Zemljinoj kori magnezijum je osmi element po redu. Nikad se ne nalazi u elementarnom stanju i gradi velike depozite magnezita (magnezijum-karbonat) i dolomita (CaMg(CO3)2). Koristi se za brze fotografije, legure, pirotehnku i zapaljive bombe. On je nutritivni element kod životinja i biljaka. Većina magnezijumovih soli su veoma vodorastvorne. Magnezijum se smatra kao netoksičan u koncentracijama koje se očekuju u vodi.
 


Poreklo u vodi 

Poreklo magnezijuma u vodi vezano je za njegovu veliku rasprostranjenost u prirodi. Zbog toga se ovaj element sreće u svim prirodnim vodama. Obično se javlja kao preovlađujući katjon Mg2+ u malomineralizovanim prirodnim vodama i retko prelazi 1 g/l. Poreklo Mg2+ je iz ogromne mase sedimentnih stena, kao što je magnezijum-karbonat, i mnoga druga. Poreklo ovog jona može da bude i iz magmatskih stena, odakle se ovi joni izdvajaju u procesu raspadanju silikata ( piroksena, amfibola, olivina i dr.) 


Medicinski aspekti  

Uloga magnezijuma u organizmu je višestruka: deluje direktno na neuro-mišićnu ploču, neophodan je za normalnu funkciju vitamina C i delovanje vitamina B1, učestvuje u enzimskim procesima koji dovode do proizvodnje energije, smanjuje nivo koagulacije, štiti unutrašnji zid krvnih sudova od nastanka fibroze, katalizuje iskorišćavanje masti, proteina i ugljenih hidrata.

Pozitivna dejstva:
 

Pomaže u sagorevanju masnoće i proizvodnji energije. Pomaže u suzbijanju depresivnih stanja. Doprinosi zdravlju kardiovaskularnog sistema i prevenciji srčanih napada. čini zube zdravijima. Sprečava nastajanje naslaga kalcijuma i formiranje bubrežnog i žučnog kamenca. Ublažava digestivne smetnje. U kombinaciji sa kalcijumom, deluje kao prirodno sredstvo za smirenje. Ublažava PMS. 

Negativna dejstva:

Povećan unos soli magnezijuma ima laksativno i diuretsko dejstvo naročito za pojedince koji se nisu navikli na visoke doze. Visoke doze magnezijuma kod male dece mogu dovesti do pojave rahitisa.


Maksimalno dozvoljene koncentracije
 

Prema Smernicama EU za pijaću vodu magnezijum se ne vodi kao parametar od interesa (Directive 98/83/EC). Prema našem pravilniku za pijaću vodu granična vrednost iznosi 50 mg/1 (Sl. list SRJ 42/98).

Direktivom Evorpske ekonomske zajednice 80/777/EEC, propisano je da u slučaju ako koncetracija magnezijuma u flaširanim Prirodnim Mineralnim Vodama prelazi 50 mg/l, onda se ta voda na etiketi deklariše kao magnezijumska. Ovaj kriterijum usvojen je i u domaćem pravilniku (Sl list SCG 53/05). Dodatna ograničenja u sadržaju magnezijuma u flaširanim vodama nisu posebno naznačena.


 


Design by