English
 

Kvalitet PV -> Hemijske karakteristike -> Osnovni pokazatelji hemijskog sastavapH vrednost

predstavlja veli
činu koja karakteriše aktivnost ili koncentarciju jona vodonika u rastvorima. pH vrednost se kreće u granicama 1-14. Koncentracija vodonikovih jona odražava kiselu ili baznu reakciju vode. Pri vrednosti pH=7 reakcija vode je neutralna, pH<7 kisela, a pri pH>7 bazna.

Veličina pH vode ima veoma značajnu ulogu prilikom opšte ocene hemijskog sastava podzemnih voda, prilikom utvđivanja raznih oblika kiselina ili baza u podzemnim vodama, a takođe i za objašnjenje uslova formiranja podzemnih voda.

Na pH vrednost vode često utiču i lako isparljivi gasovi. Iz tih raloga je jako bitno izmeriti pH vrednost na samoj prirodnoj pojavi jer u toku transporta uzorkovanih analiza može doći do bitne proemene pH vrednosti (HCO3-Na voda koja usled prisustva CO2 u prirodi ima kiseli karakter pH<6,8, nakon oslobađanja CO2 može poprimiti bazni karakter pH>8.

Oksido-redukcioni potencijal

Na osnovu veličine oksido-redukcionog potencijala vode, mogu se proceniti geohemijski uslovi sredine. Tako negativne vrednosti Eh ukazuju na redukcione uslove i obrnuto.

Podzemne vode sa vrednostima Eh od 100 do 300 mV ukazuju na prelazne oksido-redukcione uslove.
 


Tvrdoća vode

uslovljena je sadržajem soli pojedinih elemenata u vodi kao što su Ca2+, Mg2+, Fe3+, Al3+ i dr. Izuzev Ca2+ i Mg2+, ostali joni se u podzemnim vodama javljaju u malim količinama, tako da tvrdoću čine odnos ekvivalenata ovih jona
Ca2+ i Mg2+.
Tvrdoća voda može biti opšta, prolazna i stalna. Tvrdoća se izražava u nemačkim stepenima odH. 


Mineralizacija vode

predstavlja sumu svih mineralnih materija u vodi.
Mineralizacija se određuje i preko suvog ostatka, uparavanjem uzorka vode na temperaturi od 105 ili 180 °C (zavisno od postupka). Suvi ostatak čini sadržaj neisparljivih mineralnih i delimično organskih materija u vodi.

Postoji veliki broj klasifikacija podzemnih voda na osnovu mineralizacije. Podzemne vode koje imaju mineralizaciju veću od 1 gr/lit. smatraju se mineralnim vodama.


 


Design by