English
 

Usluge -> Izrada investiciono tehničke dokumentacije • Izrada investicionih studija i programa (Feasibility Study);
 • Izrada Tenderske dokumentacije po uslovima jugoslovenskih propisa ili po uslovima EU;
 •  Izrada Projekatne dokumentacije iz oblasti:Rezultati hidrodinami�kog modela

  • Geologija (Hidrogeologija i dr.);
  • Tehnologija;
  • Hidrogradjevina;
  • Zastita zivotne sredine;
  • Izrade vodozahvatnih objekata bunara;
 • Izrada Elaborata o rezervama podzemnih voda;
 • Izrada Elaborata o zonama sanitarne zaštite;
 • Izrada Studije uticaja na zivotnu sredinu;Tehni�ka dokumentacija na CD ili DVD
 • Nadzor nad izvođenjem radova na terenu:

              -           po obimu izvedenih radova,
              -           po kvalitetu izvedenih radova;
 • Organizacija ispitivanja i testiranje vodozahvatnih objekata (bunara)
 • Kontrola projektno-tehničke dokumentacije, urađene od strane drugih projektanata, i izdavanje Revidentskih klauzula;


Naslovna strana  Hidrogeoloska karta  Tehnoloski postupak pripreme vode  Konstrukcija bunara


 


Design by