English
 

Kvalitet PV -> Fizičke karakteristike -> GustinaGustina vode (ρw). Predstavlja odnos mase vode i njene zapremine pri određenjenoj temperaturi:

ρw =  (g/cm3), gde su: 

m -       masa vode (g) i
V -        zapremina vode (cm3). 

Pored temperature, gustina vode zavisi od količine rastvorenih mineralnih materija i gasova i lebdećih čestica. Najčešće se menja u granicama 1.0-1.4 g/cm3.  


Design by