English
 

Kvalitet PV -> Hemijske karakteristike -> Mikrokomponente -> Hg - ŽivaOpšte karakteristike

Živa se retko javlja u elementarnom stanju, već uobičajeno sa sumporom. Glavna ruda je cinabar (HgS). Koristi se u laboratorijskom radu (termometri, barometri, instrumenti) i u sijalicama sa parama žive, živinim prekidačima i reklamnim znacima. Sintetičke organske i neorganske soli žive se koriste industrijski i komercijalno. Glavna upotreba žive je u elekričnoj opremi. Koristi u elektrolitičkoj proizvodnji hlora, za zubne amalgame i kao sirovi materijal za razna živina jedinjenja. Prirodan izvor žive u životnoj sredini je prirodno isparavanje iz zemljine kore. Elementarna živa je inertna i nerastvorna u vodi. Zbog toga, sa aspekta toksičnosti soli žive, poklanjano je malo pažnje kvalitetu vode za piće do 1950. godine. Visoko rastvorne u vodi su mnoge soli žive(I) i -(II). Najvažnije su soli živa(II)-hlorid HgCl2 (korozivni sublimat), živa(I)-hlorid Hg^Cb (kalomel), živa-fulminat [Hg(ONC)2] (detonator) i živa-sulfid HgS (pigment boje). Organske soli i organo-živina jedinjenja (metil-živa) su osnovni oblici žive u prirodi. Koncentracija žive u zemljištu se kreće u opsegu 3-300 ppb. Metilacija neorganske žive se dešava u čistoj vodi i u morskoj vodi, ali ipak skoro sva živa u nezagađenoj pijaćoj vodi je u obiiku Hg" . Stoga je malo verovatno da ima direktnog rizika od unosa organskih živinih jedinjenja, naročito alkil-merkurata, kao rezuitata unosa pijaće vode. Ipak postoji realna mogućnost da metilživa pređe u neorgansku živu (WHO, 2004).


Poreklo u vodi

Živa se nalazi u neorganskom obliku u površinskim i podzemnim vodama u koncentracijama najčešće ispod 0,0005 mg/l iako lokalne mineralne naslage mogu izravnati više nivoe u podzemnim vodama. Morska voda sadrži 0,00003-0,002 mg/l. Podzemna voda sadrži niske koncentracije (0,0001 mg/1). U površinskim vodama, izvorišta pokazuju koncentraciju žive manje od 0,002 mg/l (reke) i samo 4 % sa koncentracijom iznad 0,01 mg/l (mala jezera i rezervoari).


Medicinski aspekti

- Pozitivna dejstva

Nepoznata.

 - Negativna dejstva

U organizam se najviše unosi hranom, a vodom za piće u manjim količinama. Trovanja živom mogu biti akutna i hronična. Akutna retko nastaju preko vode za piće osim u akeidentnim situacijama. a hronična se manifestuju opštim premorom, mentalnim poremećajima i gingivitisom. Glavni ciljni organ neorganske žive su bubrezi sa neurološkim i bubrežnim smetnjama. Jedinjenja metil-žive su veoma toksična za centralni nervni sistem, a ona su glavni izvor kontaminacije životne sredine.


Maksimalno dozvoljene koncentracije

Prema preporuci EU (Directive 98/83/EC) i prema našim Pravilnicima o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl. list SRJ, 42/98) i Pravlniku o kvalitetu i drugim zahtevima za prirodno minerlanu, prirodno izvorsku i stonu vodu (Sl list SCG 53/05), granična vrednost za živu je 0,001 mg/l.


 


Design by