English
 

Kvalitet PV -> Hemijske karakteristike -> Mikrokomponente -> Ag - SrebroOpšte karakteristike

Srebro je plemeniti metal Ib grupe periodnog sistema. Mođže da se nađe u prirodi u samorodnom stanju. Pripada grupi halkofilnih elemenataa tako da ima afinitet prema sumporu, teluru, selenu, a u izvesnoj meri i prema kiseoniku. U prirodi se najčešće pojavljuje u obliku nerastvorenih i nepokretnih oksida, sulfida i nekih soli. Prosečna koncentracija u zemljištu je 0,1 ppm, a u zemljinoj kori se kreće u opsegu 0,07-0,08 ppm. Hloridi, sulfidi, fosfati i arsenati su nerastvorni, srebro-sulfat je delimično rastvoran, dok je srebro-nitrat veoma rastvoran. Srebro se koristi za nakit, legure, fotografiju, baterije, ogledala, elektroniku, galvanizaciju i kao dezinficijens.


Poreklo u vodi

Srebro se ponekad nađe u podzemnoj, površinskoj ili pijaćoj vodi u koncentracijama iznad 0,05 mg/l. 


Medicinski aspekti

Visoke koncentracije koloidnog srebra mogu biti fatalne za ljude i životinje čak i pri pojedinačnoj dozi. Samo mali procenat srebra se apsorbuje. 

- Pozitivna dejstva
 
Ni mutageni ni kancerogeni efekti nisu objavljeni ni u jednoj studiji. Niske koncentracije srebra u pijaćoj vodi, nisu relevantne za ljudsko zdravlje i argiriju. Sa druge strane soli srebra mogu se koristiti za očuvanje bakteriološkog kvaliteta pijaće vode. 

- Negativno dejstvo 

Hronična izloženost niskim koncentracijama može da dovede do argirije, obezbojenja kože.


Maksimalno dozvoljene koncentracije

Tamo gde se soli srebra koriste za održavanje bakteriološkog kvaliteta pijaće vode, mogu se tolerisati koncentrcije srebra do 0,1 mg/1 bez rizika po zdravlje.


 


Design by