English
 

Zakonska regulativaKvalitet, način pakovanja i marketing pakovanih voda je definisan i obrađen kroz preporuke, pravilnike i zakonske regulative iz ovih oblasti.

U celom svetu, normativnom i stručno-metodološkom regulativom, pakovane vode su definisane i razrađene na manje ili više sličan način.

Za ocenu kvaliteta pakovane vode i definisanju regulativa iz ovih oblasti uglavnom se koriste preporuke od strane Kodeks Alimentarijus Komisije CAC (eng. Codex Alimentarhis Commission (CAC)) iz Svetske zdravstvene organizacije WHO i Organizacije za Hranu i Poljoprivredu FAO (eng. Food and Agriculture Organization). Svaka zemlja u skladu sa svojim mogućnostima i specifičnostima, a u okviru datih preporuka, donosi svoje standarde i normative kojima se reguliše kvalitet i sve druge aktivnosti koje prate proizvodnju pakovanih voda i njihovu distribuciju na tržište.


 


Design by